Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti Zábavné učení, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb.; vše ve znění pozdějších předpisů.

Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

Prodávající je obchodní společnost Zábavné učení, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, IČ: 29261651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 69016. Jedná se o společnost, která přímo nebo ve spolupráci s jinými subdodavateli dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Kupující zboží a služeb z internetového obchodu www.zabavneuceni.cz je zákazníkem společnosti Zábavné učení, s.r.o.

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího. Záruční doba se vztahuje na všechny výrobky poskytované společností Zábavné učení, s.r.o. po dobu 24 měsíců. Otázky odpovědnosti za vady neupravené v tomto reklamačním řádu se řídí § 51 a násl. občanského zákoníku, § 499 a násl. občanského zákoníku, v případě kupní smlouvy pak § 619 a násl. občanského zákoníku.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci užívané jejím obvyklým způsobem.

Postup vyřizování reklamace

Zjistí-li kupující neshody mezi dodaným zbožím a daňovým dokladem (ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň i jako záruční list) a skutečně dodaným zbožím, nebo jinou skutečnost, bez zbytečného odkladu kontaktuje firmu Zábavné učení, s.r.o.:

- e-mailem na info@zabavneuceni.cz
- mobil: 604 212 600, mobil: 603 555 512

Pro vyřízení reklamace musí být kupujícím poskytnuto číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu (faktury).

Poté v co nejrychlejší možné době odešle kupující reklamované zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího.

K reklamovanému zboží přiložte:

- kopii záručního listu nebo daňový doklad (fakturu)

Termín vyřízení a ostatní ujednání

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

V případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace, prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Lhůta k vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Povinností prodávajícího je vyjádřit se písemně kupujícímu k reklamovanému zboží.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení nové zboží zasláno zákazníkovi na náklady společnosti Zábavné učení, s.r.o. včetně poštovného.

V případě dohody mezi prodávajícím a kupujícím, že kupující žádá (v případě uznané reklamace) vrátit provedenou platbu nikoliv nové zboží - má prodávající povinnost vrátit kupujícímu poštovné a celou částku vztahující se k reklamovanému zboží.

Prodávající má povinnost kontaktovat kupujícího o možnosti výběru, a to buď zaslání nového zboží nebo vrácení peněz kupujícímu.

Není-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady kupujícího.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující má právo:

Zboží rozbalit.

Do 14 dnů od převzetí odstoupit od smlouvy*.

Vrátit i zboží rozbalené a vyzkoušené (nepoškozené).

Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce celou** kupní cenu plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodejce k vám.

*Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží (končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne). Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat.
**Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem (kupujícím) poškozeno, nebo ho zjevně užíval nad míru.

Povinnosti kupujícího (zákazníka)

Vrátit zboží v přiměřené lhůtě.

Hradit náklady za cestu zboží od kupujícího zpět k prodejci.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1. 1.2016, prodávající si vyhrazuje právo změn v reklamačním řádu.