Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují  pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.zabavneuceni.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Zábavné učení, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, IČ: 29261651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 69016 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Objednání zboží a služeb a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je tato objednávka považována za závaznou až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Od doručení potvrzujícího e-mailu kupujícímu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Podání objednávky

Objednávku je možné podat těmito způsoby:
- elektronicky, pomocí objednávkového systému na internetových stránkách Zábavného učení.

Po odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu, kupující obdrží e-mailové potvrzení o přijetí objednávky. Objednané zboží bude vyexpedováno do 4-5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky od kupujícího.  V případě platby pomocí PAY U nebo bankovním převodem bude zboží vyexpedováno až po obdržení platby na účet. V případě, že zboží není skladem, má prodávající povinnost oznámit tuto skutečnost kupujícímu a to v co nejbližší možné době.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je v České republice upravena zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy.

Veškeré osobní údaje získané od kupujícího se zavazuje prodávající využívat pouze pro interní potřebu obchodu a údaje nebudou poskytování třetím osobám.

Výjimku tvoří přepravní dopravce,  a to z důvodu, aby mohly být zásilky bez problému doručeny kupujícímu.

Zákazník uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas s užíváním svých osobních dat pro interní potřebu prodávajícího.

V případě změn (jména, příjmení, bydliště, jiné doručovací adresy) je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu oznámit, aby prodávající mohl předejít případnému nesprávnému zaslaní zásilek.

Kupující má právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze společnosti Zábavné učení, s.r.o. a to písemnou formou na adresu prodávajícího. Prodávající se zavazuje kupujícímu vyhovět a to do 7 pracovních dní.

Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující dodá prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení a to písemnou formou buď e-mailem na adresu info@zabavneuceni.cz nebo na adresu Zábavné učení, s.r.o., Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod . Poté kupující bez zbytečného odkladu zašle na adresu prodávajícího vrácené zboží.

V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno bez známek opotřebení a nepoškozené. Pokud bude v tomto případě zboží jakkoliv poškozeno, má prodávající právo na náhradu škody poškozeného zboží.

Jakmile prodávající obdrží od kupujícího zboží, po překontrolování zašle kupujícímu (nejpozději do 30 dnů) informaci e-mailem nebo písemně, že zboží prodávající obdržel a zároveň zašle kupujícímu informaci jakou formou (v případě vrácení neopotřebovaného a nepoškozeného zboží) chce kupující vrátit peníze (převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou).

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu za objednané zboží či službu. S celkovou cenou za zboží i služby je kupující seznámen při vyplnění objednávkového formuláře. V případě objednání služeb bude prodávajícím vystavena zálohová faktura kupujícímu se splatností 5 pracovních dnů, po obdržení platby na účet prodávajícího, obdrží kupující fakturu (daňový doklad).

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku od kupujícího - odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího. Součástí převzatého zboží je faktura, která je považována za záruční list. V případě objednávky služby, je prodávající povinen poslat kupujícímu fakturu.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Za nesplnění závazku ze strany kupujícího se považuje nesprávné či neúplně vyplnění objednávkového formuláře, nepřevzetí zboží, neproplacení zboží, jakékoliv další nejasné skutečnosti ze stany kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Společnost Zábavné učení, s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, IČ: 29261651, jakožto provozovatel internetového obchodu www.zabavneuceni.cz, je v souladu se zák. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat autorská práva k předmětným internetovým stránkám.